KVKK

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Metni

1-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz (AY-TEL BİLİŞİM TELEKOMİNİKASYON ARAÇLARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİCennetoğlu Mh. 5709/7 Sokak No:16/31 Onur Bilgen Plz. K:2 Karabağlar/İZMİR Tel: +90 232 483 86 86)  tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla, düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz tarafından, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere aşağıda yer verilmektedir;

-İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, hatlardan yapılan CDR kayıtları, cookie kayıtları

Bu verilerinizden; kimlik bilgileri (isim-soy isim , TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi,) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), ŞİRKET faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, görsel ve işitsel verileriniz, ŞİRKET  tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve zorunlu meşru menfaatler kapsamında işlenmektedir.

Yine yukarıda sayılanların dışında ŞİRKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “en iyi hizmet en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi, ŞİRKET’ten satın aldığınız ürünler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların  hazırlanması ve sunulması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile konum verisi, eğitim verisi, meslek verisi, kıyafet verisi, araç plakası ve görüntüsü özellikleri, aile bireyleri verisi, Şirket tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz ve finansal verileriniz ise, rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

 2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ ;

Kişisel veriler genel olarak Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, fiziken ve elektronik ortamda, diğer kanunlarda öngörülen sebeplerle ve genellikle abonelik sözleşmeleri çerçevesinde olmak üzere Şirket tarafından sunulan haberleşme hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi amaçlarıyla toplanır ve işlenir. Bu amaçların arasında:

 • Çeşitli kanallardan (online, direkt satış, bayi vb.) elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak ile abonelik sözleşmesi kurmak ve yerine getirmek, hizmetleri iyileştirilmek, abonelik süresince müşteri memnuniyetini sağlamak, sözleşmenin sürdürülebilmesini teminen (gelen iptal başvuruları vs.) müşteriye alternatifler sunmak için iletişime geçmek,
 • Ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, tarife ve diğer faydaları sunmak, strateji belirlemek ve ölçümlemek gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihi analizi yapmak ve bu amaçla iletişime geçmek,
 • Hizmetlerimize ilişkin her türlü soru, talep ve şikâyete cevap vermek müşteri memnuniyetini ölçmek ve hizmetleri iyileştirmek,
 • Satış sonrası hizmetleri sunmak,
 • Bayilik sözleşmelerinin gereklerini yerine getirmek,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapmak,
 • Sistem ve uygulamalar üzerinde veri güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almak,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak
 • Faaliyetlerimiz gereği 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler başta olmak, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuat yükümlülüklerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının zorunlu kıldığı hallere uygun olarak yürütmek amaçlarıyla işlenebilmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE SAKLANMA YÖNTEMİ;

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları,  muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, bayilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında  toplanmaktadır.. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince; böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimiz kayıtlarından çıkarılacaktır.

4- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI;

Şirketimiz ofis, mağaza, web sitesi, mobil aplikasyonları üzerinden, doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar ve iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

Kişisel verileriniz, Kanunlar vb mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine,
 • Bilgi Teknolojileri Kurumuna
 • Savcılıklara
 • Ödeme, para iadesi gibi süreçlerin yerine getirilmesi için bankalar, tahsilat merkezleri ve ödeme kuruluşlarına,
 • Satış kanallarımız olan ve sizinle iletişime geçen bayilerimize,
 • Kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • Abonelik sözleşmesi uyarınca ödeme ile ilgili işlemler için tahsilat şirketleri, e-arşiv fatura basım şirketi, basılı fatura işlemi için vergi dairelerince görevlendirilen şirketler, SMS ve fatura gönderim şirketlerine,
 • Evrak gönderimi kapsamında kurye ve/veya kargo şirketlerine,
 • Yazılım destek hizmetleri aldığımız, bu amaçla sınırlı olmak üzere, iş sürekliliğini sağlayan bilgi teknolojileri şirketlerine,
 • Hizmetinden faydalandığımız hukuk büroları, avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere,

aktarılabilecektir.

5- KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak Kanun ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler dikkate alınmayabilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

 

 

6- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

İnternet Adresi      :  www.aytel.com.tr

Mersis Numarası   : 106029950200015

Telefon Numarası :  +90 232 483 86 86

E-Posta Adresi      : [email protected]

[email protected]

Adres                      : Cennetoğlu Mh. 5709/7 Sokak No:16/31  K:2 Karabağlar/İZMİR

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.ay-tel.com.tr web sitesinde yer alan AY-TEL  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’nı inceleyebilirsiniz.

AY-TEL bu kapsamda sayılan yükümlülüklerin tamamına uyduğunu taahhüt eder.

AY-TEL, işbu aydınlatma metni ve gizlilik politikasında güncel değişimlere göre değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bir değişiklik yaptığında bu değişiklikler web sitesinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

 

AY-TEL BİLİŞİM TELEKOMİNİKASYON ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ                                   (Veri sorumlusu)

 

Başvuru Formu